Anabolickych

19 OBSAH Úvodem 53 Biotech Štikarová J.: Modifikace fibrinogenu při oxidačním stresu 55 Havlásková B.: Stanovení testosteronu 59 Melčová M., Knížek M., Zídková J., Zídek V.: Biologické účinky a toxicita kadmia 62 Křížová E., Svoboda P., Škop V., Zídková J.: Rozmanité funkce proteinu CD36 v lidském organismu 65 CONTENTS Editorial 53 Biotech Štikarová J.: Modification of fibrinogen during oxidative stress 55 Havlásková B.: Detection of testosterone 59 Melčová M., Knížek M., Zídková J., Zídek V.: Biological effects and toxicity of cadmium 62 Křížová E., Svoboda P., Škop V., Zídková J.: Diverse functions of protein CD36 in human organism 65 POKYNY PRO AUTORY Rukopisy je třeba zaslat v elektronické formě em na adresu nebo na Rukopis musí být opatřen plným jménem autora, názvem jeho pracoviště a ovou adresou autora. Článek má tyto části: název práce, jména autorů a pracoviště, ová adresa autora, úvod, vlastní text členěný do kapitol, závěr (příp. poděkování), citace literatury, český souhrn, klíčová slova a anglický souhrn a klíčová slova. Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce, a jsou uváděny formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Seznam citací musí být uveden v závěru článku. Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstract Service Source Index. Příklad: Guest JD, Rao A, Olson L, et al.: . 148, 502 (1997). Novák Z.: Diplomová práce. VŠCHT, Praha Lowestein K A: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York staženo 3. září Tabulky se označují římskými číslicemi. Každá tabulka je opatřena názvem a popisem umístěným nad tabulkou. Obrázky se číslují arabskými číslicemi. Každý obrázek musí být opatřen legendou umístěnou pod obrázkem, která jej činí jednoznačně srozumitelným (tj. bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu). Obrázky zasílejte zvlášť v některém z běžných formátů např. TIF, JPG, CDR, EPS. Technické parametry: typ písma Arial velikost 11, řádkování jednoduché.

Anabolickych

anabolickych

Media:http://buy-steroids.org